Biznes i gospodarka

Nadzór budowlany i jego podstawowe zadania

Nadzór budowlany na bieżąco kontroluje prowadzone roboty budowlane, ale zakres jego kompetencji oraz uprawnień jest znacznie szerszy. Uprawnienia inspektorów nadzoru budowlanego określone zostały w ustawie Prawo budowlane. Warto dowiedzieć się na ten temat więcej. Poniżej poruszamy najważniejsze kwestie.

Informacje podstawowe
Najważniejszą jednostką w Polsce odpowiadającą za nadzór budowlany jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Organ nadzoru budowlanego to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oraz wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Poszczególne osoby mają jednak różne obowiązki, kompetencje i uprawnienia.

Na przykład Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, powoływany przez premiera, jako centralny organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego ma najszerszy zakres kompetencji – dotyczą one wszystkich obszarów budownictwa poza górnictwem.

Z kolei powiatowy inspektor nadzoru budowlanego odpowiada za wydawanie zgód na użytkowanie obiektów, kontrolę budynków (zgodność z projektem oraz przepisami prawa budowlanego), wstrzymywanie robót w razie ustalenia nieprawidłowości), ustalanie kar za samowolę budowlaną.
Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego prowadzi kontrolę działania starostów, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego czy przeprowadzanie inspekcji terenowej i prowadzeniem postępowań administracyjnych.

Zadania nadzoru budowlanego
Głównym celem nadzoru budowlanego jest kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego i bieżąca oraz rzetelna kontrola prowadzonych przez poszczególne firmy czy jednostki prac. Zadaniem nadzoru budowlanego jest też przeprowadzanie badań i kontroli w celu ustalenia przyczyn wypadków oraz katastrof budowlanych, np. zawalenia się budynku.

Podczas przeprowadzania kontroli inspektor budowlany ma prawo wglądu do pełnej dokumentacji związanej z budynkiem lub jego budową. Może też zlecić przygotowanie dokumentacji dodatkowej, np. ocen technicznych. Wszystkie jego zalecenia są odnotowywane w dzienniku budowy.

Źródło: https://budownictwo.dekra.pl/

Tomasz B., f:11066063 / pixabay