działalność gospodarcza
Biznes i gospodarka Prawo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej – mały poradnik podatkowy

Stan prawny na 1 stycznia 2014 r

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania.

Możesz złożyć wniosek:

elektronicznie – w tym celu powinieneś zarejestrować się (zalogować) na stronie www.ceidg.gov.pl, wypełnić wniosek on-line i podpisać go elektronicznie (musisz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny bądź profil zaufany ePUAP), bez logowania się do CEIDG – w tej sytuacji powinieneś przygotować anonimowy

wniosek on-line na stronie www.ceidg.gov.pl i wysłać go; wnioskowi zostanie nadany kod weryfikacyjny – zapisz go i w ciągu 7 dni udaj się go urzędu gminy, gdzie odręcznie podpiszesz wniosek,
papierowo – pobierz, wypełnij, podpisz odręcznie i złóż wniosek bezpośrednio w urzędzie gminy – gmina przekształci go na wniosek elektroniczny (wniosek możesz też przesłać listem poleconym, jednakże wówczas podpis musi być notarialnie potwierdzony).
Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Pamiętaj ! Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Kolejne kroki to:

ZGŁOSZENIE DO ZUS

ZGŁOSZENIE DO GUS – REGON

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

Jeśli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą bądź działalność w postaci spółki cywilnej lub w formie osobowej spółki prawa handlowego (tzn. w formie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej), podlegasz opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Masz do wyboru następujące formy opodatkowania:
na zasadach ogólnych:
według skali podatkowej;

Skala podatkowa (zwana też progresywną) jest podstawową formą opodatkowania
dochodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i nie została objęta
żadnymi ograniczeniami.
podatek liniowy;
formy zryczałtowane:
zryczałtowany podatek dochodowy;
karta podatkowa.

Pełen tekst dokumentu dostępny jest w archiwum: https://web.archive.org/web/20150318220435/http://izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/files/IS0401/Karty%20informacyjne/2013/Rozpoczecie_dzialalnosc_%20gospodarczej.pdf

f: mohamed_hassan / pixabay