składka
Prawo

Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku

W 2014 roku zapłacimy wyższą składkę zdrowotną niżeli w roku 2013.
Podwyżka wyniesie 8,67 zł.

20 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale
2013 r. wyniosło 4005,97 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru
składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem
społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność
pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.
Składka zdrowotna 2014 – podstawa wymiaru
Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2014 roku stanowi 75%
przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,
w czwartym kwartale 2013 roku. 75% z 4005,97 zł wynosi 3004,48 zł.
Ze względu na to, że składka zdrowotna wynosi 9% podstawy powyższego wymiaru, to kwota
składki zdrowotnej obowiązującej w okresie styczeń – grudzień 2014 roku dla przedsiębiorców
będzie wynosiła 270,40 zł.
Odliczenie składek zdrowotnych od podatku w 2014 roku
Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Składka ta wynosi 9% podstawy jej ustalenia rocznie. Warto pamiętać, że odliczeniu podlega jednak
tylko 7,75% tej podstawy. Miesięczne i roczne kwoty odliczenia składek zdrowotnych przedstawia
tabela ZUS

Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym
miesiącu).
Jak to liczymy? W styczniu 2014 odliczamy składkę za grudzień 2013 (płatne do 10.01), a w lutym
odliczamy składkę za styczeń 2014 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1 427,66 zł za okres 01-
02.2014 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2013 i za styczeń 2014 (710,67+ 716,99 = 1427,66
zł).
Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez
względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki
zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).
Jak to liczymy? W styczniu 2013 odliczamy składkę za grudzień 2012 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2013 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1385,55 zł za okres 01-
02.2013 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2012 i za styczeń 2013 (674,88 + 710,67 = 1385,55
zł).
Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.
Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku
dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

Obliczenie składki zdrowotnej odliczanej w roku 2013

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce

 • jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa nić 7,75% podstawy wymiaru – również
  podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00
  i pomnożyć przez 7,75.
  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r.,
  Nr 14, poz.176 z późn. zm.):
  Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (…) stanowi dochód (…) po odliczeniu kwot: (…)
  2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):
  a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
  chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, (…)
 • odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od
  podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi
  dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
  „Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności
  ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (…)
 • obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od
  podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od
  którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
 1. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć
  7,75% podstawy wymiaru tej składki.
 2. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów
  stwierdzających ich poniesienie.”
  Wykaz stawek składek ZUS obowiązujących w 2014 roku
 • firmy opłacające pełny ZUS
  Poniższe kwoty obliczone zostały na podstawie obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty
  prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2013 poz. 1028).

987,39 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz
Pracy)
1042,46 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz
Pracy)
33,71 zł – Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Wykaz stawek wszystkich składek ZUS obowiązujących w 2014 roku

 • nowe firmy korzystające z preferencyjnego ZUS-u

418,83 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje
składki na FP)
431,18 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje
składki na FP)

f: Frantisek_Krejci / pixabay